JIEZNO PARAPIJA

 
 

NAUJIENOS


2014 m. Pastoracinė, ūkinė
ir finansinė ataskaita

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Ona Bukienė, 90 m. iš Jiezno,
Antanas – Alvydas Navickas, 75 m. iš Alytaus,
Genovaitė Rudzenskienė, 85 m.,
Juozas Jasionis, 69 m. iš Intuponių k.,
Nijolė Šimkuvienė, 74 m. iš Jiezno m.,
Jonas Klimašauskas, 48 m. iš Mediniškių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

SKELBIMAI


2015 m. kilnojamos liturginės šventės

NAUJIENOS


Kalėdos – geras laikas

Adventas mus kvietė budėti ir ruošti
kelią Viešpačiui. Kaip mums sekėsi?
Ko gero daugelis, tame tarpe ir aš,
per daug susirūpinę ateinančiomis
šventėmis vis bėgome, bėgome...
Taip nepalikdami vietos nei budėjimui,
nei kelio paruošimui...

ISTORIJOS TAKAIS


Jiezno rašto garbė.
Kariškiai Tėvynės sargyboje 1919-1940 m.

NAUJIENOS


Į kalėdinį laimės gausmą
švariom širdim ateikim

Ar mūsų sielos gelmės tyros, o gal tamsios?
Jei taip – išmeskim visą blogį, juodas tamsumas!
Tegul joje tiktai tyra šviesa rusena,
Kaip kalnuos tyriausias požemių vanduo čiurlena...

Audrų gelmėj sunku surasti trapią tylą.
Sunkus ir mūsų žemiškas likimas.
Tačiau privalom šviesti, tarsi laimės žiburys...
Kaip stebuklingoji žvaigždė mūs žemiškam kely.

Kokia spalva ramybės, o gal ir be spalvų?
Galbūt tereikia įsijaust į šventą tylą ir paklausyt
ten paslėptų garsų?..
Į kalėdinės laimės gausmą švariom mintim ateikim,
Tuomet į mūsų sielą tik ateis ši šventė.

Tikėti reikia nemirtinga siela,
Kaip tikime šventa malda, kai iš širdies gelmių mūs liejas...
Jei sugebėsim išprašyti iš Aukščiausiojo laimės lašą,
Galbūt surasime kely ir stebuklingą laimės ratą?..
Šventoj ir paslaptingoj naktyje,
Šiam žemiškam pasauly gimė Kristus kažkada...
Kūčių, Kalėdų – džiaugsmingiausios šventės,
Nes tai – gimtadienis Dangaus Aukščiausiojo!

NAUJIENOS


Gimnazijoje adventinė pamoka

NAUJIENOS


Mažųjų jiezniečių svajonė išsipildė

NAUJIENOS


Draugystė, sklindanti iš širdies

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


SUSITUOKĖ
Juozas Grušelionis su Rasa Džervaite.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!

MŪSŲ MIRUSIEJI
Dalia Bilikevičienė, 52 m. iš Vežionių k.,
Bronislava Cibulskienė, 82 m. iš Strazdiškių k..

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

ISTORIJOS TAKAIS


Sobuvos kaimo istorija III

NAUJIENOS


A†A MONSINJORAS
VYTAUTAS SIDARAS
(1925–1948–2014)

NAUJIENOS


Kunigo Alfredo Rukštos
auksinis kunigystės jubiliejus

NAUJIENOS


Įvykių kronika

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


PRIĖMĖ KRIKŠTĄ

Nojus Dodikas,
Elija Regina Dubikovaitė,
Gabrielė Ona Bajoraitė,
Erika Margarita Krinickaitė,
Gabrielius Mielaika.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

SUSITUOKĖ
Povilas Žigas su Dovile Korkazaite,
Nerijus Laukevičius su Dovile Brazionyte.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!

MŪSŲ MIRUSIEJI
Juozas Mikaila, 56 m. iš Padrieziškių k.,
Juozas Karpavičius, 71 m. iš Jiezno m.,
Gediminas Grabliauskas, 25 m. iš Sudvariškių k.,
Marijona Mazuronienė, 87 m. iš Jiezno kol. k.,
Arvydas Gusas, 64 m. iš Liciškėnų k.,
Marijona Mikalauskienė, 78 m. iš Sobuvos k.,
Vidas Raižys, 48 m. iš Dukurnonių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

KRAŠTO ISTORIJA


Sobuvos kaimo istorija II (1787-2014)

NAUJIENOS


Kelionė šiaurine Lenkija

NAUJIENOS


Įvykių kronika

NAUJIENOS


Padėka

Kiekvienais metais artėjant šv. Roko
atlaidams stengiamės paruošti šventei
ne tik savo namus, bet ir bažnyčią.
Esu nuoširdžiai dėkingas visiems,
kurie jausdami atsakomybę rado laiko
ir noro prisidėti prie mūsų šventovės paruošimo.

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS
Gabrielius Mielaika,
Estera Margarita Šlekaitytė,
Elzė Sofija Miliauskaitė.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

Domicelė Grinkevičienė, 89 m. iš Birštono,
Jonas Bajoras, 53 m. iš Strazdiškių k.,
Dainius Daraškevičius, 34 m. iš Strazdiškių k.,
Aldona Gabrijelė Matusevičienė, 71 m. iš Jiezno,
Jonas Kandrotas, 86 m. iš Šiaulių,
Aleksas Nenartavičius, 85 m. iš Dukurnonių k..

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Įvykių kronika

ISTORIJOS TAKAIS


Sobuvos kaimo istorija I
(1582-1785)


Prie ežerų ir upių esančiame mūsų krašte
pirmieji gyventojai apsigyveno jau pirmajame
tūkstantmetyje. Tačiau rašytinę istorija pradedame
tik nuo XV a. pabaigos. Pats Sobuvos kaimo
pavadinimas yra bendrinis, reiškiantis bendrą
sugyvenimą, santarvę. Kaimo pavadinimas galėjo
atsirasti ir nuo upės Sobuvėlės (gudiškai ir
lenkiškai – Sobowka).

NAUJIENOS


Žolinės atlaiduose –
Birštono dekanato diena

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


PRIĖMĖ KRIKŠTĄ

Dovydas Urnavičius,
Mykolas Urnavičius,
Domas Jonas Jančaitis,
Joris Laurynas Vaidogas,
Faustas Gaidys,
Kamilė Nona Samoškaitė,
Adas Jonas Kamarauskas,
Tadas Bagrovas,
Pijus Aleknavičius,
Viktorija Arėja Mekaitė.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

SUSITUOKĖ
Karolis Vaidogas su Renata Grušelionyte,
Egidijus Mazliauskas su Laura Mičiulyte,
Nerijus Kederys su Šarūne Naraveckaite,
Darius Strauza su Egle Vapšyte.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!

MŪSŲ MIRUSIEJI

Vytautas Sodaitis, 70 m. iš Kašonių k.,
Stanislava Dumalakienė, 80 m. iš Jiezno,
Jonas Šaulinskas, 62 m. iš Jiezno,
Adelė Bajorienė, 84 m. iš Anglininkų k.,
Jeronimas Vaitkevičius, 81 m. iš Jiezno,
Giedrė Bartusevičiūtė, 23 m. iš Kašonių k.,
Algis Bajoras, 73 m. iš Jiezno,
Genovaitė Alšiauskienė, 86 m. iš Šiaulių.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Pirmasis prisilietimas prie Viešpaties

NAUJIENOS


Atminties dienos

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė krikštą

Kamilė Viktorija Žukauskaitė,
Dominykas Bykovas,
Karolis Pranciškus Kišonas.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!


Mūsų mirusieji

Elena Genovaitė Kandrotienė, 85 m. iš Domeikiemio k.,
Genovaitė Adomaitienė, 82 m. iš Jiezno,
Anelė Gegužienė, 87 m. iš Jiezno,
Alfonsas Aleksiūnas, 87 m. iš Jiezno,
Jonas Savickas, 85 m. iš Jiezno,
Domicelė Kandrotienė, 85 m. iš Kauno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Vaikų pareigos tėvams

NAUJIENOS


Gegužinės arba mojavos

NAUJIENOS


Jiezno parapija turi naują
Pastoracinę tarybą

NAUJIENOS


Renovuotas Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras

NAUJIENOS


Justi tikėjimo, pasitikėjimo
ir ramybės jėgas

NAUJIENOS


Sakrali muzika pakylėja

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


SAKRAMENTINIS GYVENIMAS

Arūnas Valatkevičius, 52 m. iš Elektrėnų,
Albina Celiešienė, 72 m. iš Pelekonių k.,
Antanas Jieznys, 71 m. iš Pelekonių k.,
Anelė Klimašauskienė, 80 m. iš Kisieliškių k.,
Jonas Zaparackas, 86 m. iš Jiezno,
Albinas Gusas, 83 m. iš Jiezno,
Algimantas Antanas Švoba, 65 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Švęskime perėjimą iš mirties
į gyvenimą

NAUJIENOS


GEGUŽĖS MĖNUO SKIRIAMAS
ŠVČ. M. MARIJOS GARBEI

Gegužinės pamaldos bažnyčioje:
Sekmadieniais 9.30 val.
Šiokiadieniais 19 val.
Šeštadieniais 10 val.

NAUJIENOS


Dievo sūnus

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė krikštą

Elinga Paula Patinskaitė.

Tenušviečia Jos gyvenimą Kristus!


Mūsų mirusieji

Marijona Cibulskienė, 83 m. iš Verbyliškių k.,
Ona Kizelienė, 87 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Joms tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Senieji Pacų dokumentai ir Jieznas

NAUJIENOS


Dovana gimtinei

NAUJIENOS


Prie šv. Jono Bosko relikvijų

NAUJIENOS


Receptas nuo nuodėmės

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Alvydas Valatkevičius, 54 m. iš Vilniaus,
Albinas Acus, 78 m. iš Kauno,
Joana Mikučiauskienė, 80 m. iš Kašonių k.,
Jonas Vilkas, 54 m. iš Šiaulių,
Ona Venskutonienė, 79 m. iš Jiezno,
Antanas Pempė, 68 m. iš Sasnavos sen.
Juozas Gudonis, 70 m. iš Julijanavos k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Dosnus šventėmis

NAUJIENOS


Įvykių kronika

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Angelė Ginkuvienė,
87 m. iš Jiezno kol. k.,
Janina Baziliauskienė,
54 m. iš Dukurnonių k.,
Juozas Montvila,
62 m. iš Liciškėnų k.,
Gedeminas Latvis,
59 m. iš Strazdiškių k.,
Pranas Grabliauskas,
94 m. iš Sudvariškių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


2013 m. Pastoracinė, ūkinė ir finansinė ataskaita

NAUJIENOS


Jiezno Trijų karalių 25–asis jubiliejus

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė krikštą
Emilia Danute Moniqe Willem,
Julius Thomas Junior Johansen.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji
Antanas Bernatonis, 79 m. iš Jiezno,
Pranas Stankevičius, 61 m. iš Jiezno,
Rimvydas Bieliauskas, 57 m. iš Sobuvos k.,
Albinas Ambrazevičius, 79 m. iš Jiezno,
Juozas Valatka, 89 m. iš Juodaviškių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Jėzus Kristus gimė,
kad save atiduotų

NAUJIENOS


Šv. Kalėdų belaukiant

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Juozas Beliūnas, 73 m. iš Jiezno,
Algirdas Naudžiūnas, 73 m. iš Lentvario,
Jonas Pagirskas, 70 m. iš Jiezno kol. k.,
Mikas Gintautas Genaitis, 67 m. iš Jiezno,
Algirdas Kupčiūnas, 71 m. iš Anglininkų k.,
Grasilda Pankevičienė, 94 m. iš Kašonių k.,
Pranas Lakštauskas, 80 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Lietuvos vyskupų kreipimasis
į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

NAUJIENOS


Jiezno teatro kelionė
į Miroslavą

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Antanas Joneliūnas, 76 m. iš Vosiškių k.,
Adelė Andriulevičienė, 86 m. iš Kašonių k.,
Adelė Minkauskaitė, 85 m. iš Sundakų k.,
Damė Augustavičienė, 91 m. iš Vilūnėlių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Vėlinėms artėjant...

NAUJIENOS


Kunigas Pranas Bieliauskas
ir parapijos istorija

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupijos kunigų
piligriminė kelionė

NAUJIENOS


Įvykių kronika

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


SAKRAMENTINIS GYVENIMAS

NAUJIENOS


Melsime šviesos
ir dvasinės šilumos ateičiai

NAUJIENOS


Kviečiu būti atidžiais
ir atsakingais kelyje

NAUJIENOS


Gerbiami parapijiečiai

Netrukus ruošimės Visų Šventų šventei
ir Vėlinių minėjimui.

SKELBIMAI


Dėl Pirmosios Komunijos
ir Sutvirtinimo sakramento

Vaikus Pirmajai Komunijai iki spalio 6 d.
registruoja tėvai. Vaikai turi mokytis
bent trečioje klasėje ir lankyti tikybos pamokas.

Sutvirtinimo sakramentui iki spalio 6 d.
registruojasi bent 12 metų jaunuoliai,
lankantys tikybos pamokas.

Klebonas

NAUJIENOS


Kunigas Pranas Bielauskas –
pirmasis krašto ir parapijos istorikas

NAUJIENOS


Įvykių kronika

NAUJIENOS


SAKRAMENTINIS GYVENIMAS

NAUJIENOS


Gražios besibaigiančios vasaros!

NAUJIENOS


Šeimos centro stovykla
Sužadėtinių programos vedėjams Birštone

NAUJIENOS


SAKRAMENTINIS GYVENIMAS

NAUJIENOS


Įvykių kronika

NAUJIENOS


Kviečiame į Tikėjimo metams skirtą
ŠVENČIAUSIO SAKRAMENTO
ADORACIJOJĄ
nuo rugpjūčio 3 d. 8 val.
iki rugpjūčio 4 d. 8 val.
Jiezno šv. arkangelo Mykolo
ir Jono krikštytojo bažnyčioje

Visą parą truksiančioje adoracijoje
melsimės įvairiomis intencijomis.
Norinčius pabūti su Jėzumi,
kviečiame ateiti Jums patogiu laiku.

NAUJIENOS


Dovanų mėnuo

NAUJIENOS


Nupūskime atminties dulkes

NAUJIENOS


Jiezne paminėta
Gedulo ir vilties diena

NAUJIENOS


Kodėl dangus verkė?

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė krikštą

Goda Kristina Zumaraitė,
Milana Marija Gelumbauskaitė,
Luknė Izabelė Valatkaitė,
Jokūbas Pempė,
Augustas Tomas Kosteckij,
Simona Marija Brokaitė,
Paulė Zuzana Pakulytė.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Susituokė

Dainius Čižauskas su Edita Pankevičiūte.

Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę!

Mūsų mirusieji

Domicelė Bartusevičienė, 86 m. iš Kašonių k.
Janina Ona Vaičiūnienė, 86 m. iš Kauno r.,
Magdalena Mockevičienė, 93 m. iš Jiezno kol. k.,
Ona Ligeikienė, 81 m. iš Prienų,
Ona Geisčiūnienė, 88 m. iš Elektrėnų,
Vaclovas Urlikas, 85 m. iš Jiezno,
Dainius Garmus, 36 m. iš Benčiakiemio k..

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

SKELBIMAI


Gerbk savo tėvą ir motiną,
kad ilgai gyventumei krašte,
kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.
(Iš 20,12)

Jiezno parapijos bažnyčioje

Birželio 2 d. (sekmadienį) 10 val. šv. Mišiose
melsimės už gyvus tėvus,
dalyvaujančius pamaldose laiminsime.

Birželio 3 d. (pirmadienį) 19 val. šv. Mišiose
melsimės už mirusius tėvus.

NAUJIENOS


Brandinkime tikėjimo vaisius

SKELBIMAI


Birželio mėnuo skiriamas
Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Birželinės pamaldos bažnyčioje:

Sekmadieniais - 10 ir 12 val.
Šiokiadieniais - 19 val.
Šeštadieniais - 10 val.

NAUJIENOS


Gegužės 12 d.
Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko
kanoninės vizitacijos metu
klebono kun. Rolando Bičkausko
paruoštas raportas.

NAUJIENOS


Draugas, kurio galiu klausti patarimo

NAUJIENOS


Pašventinta Jiezno
gimnazijos vėliava

NAUJIENOS


Sutvirtinimo šventė

NAUJIENOS


Jiezno parapijoje lankėsi
Kaišiadorių vyskupas

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė krikštą

Dominykas Adomaitis.

Tenušviečia Jo gyvenimą Kristus!


Mūsų mirusieji

Alfonsas Dekaminavičius,
98 m. iš Būdos k.,

Aleksas Vaičiūnas,
88 m. iš Jiezno m.,

Domicelė Kondrotienė,
92 m. iš Valiūniškių k.,

Vytautas Jonas Kantakevičius,
82 m. iš Jiezno m.

Amžinoji šviesa Jiems
tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Džiugiai nustebinti

Gegužės 22 d. Jiezno palaikomojo gydymo
ir slaugos ligoninės vyr. gydytojas
Valdas Oniūnas sukvietė žmones į polikliniką.
Ne sveikatos tikrintis, bet pacientės
Aldonos Raškevičienės piešiniais pasigrožėti.

NAUJIENOS


O mylima motina, laime, širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati!
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs,
Tik tavo vis meilė kaip jūra gili ir plati.
(P.Vaičiūnas)

Jiezno parapijos bažnyčioje

Gegužės 5 d. (sekmadienį)

10 val. šv. Mišiose
melsimės už gyvas mamas,
dalyvaujančias pamaldose laiminsime.

Gegužės 6 d. (pirmadienį)
19 val. šv. Mišiose
melsimės už mirusias motinas.

NAUJIENOS


Iš Birštono muziejaus fondų (V)
Kunigas Boleslovas Ligeika –
gyvenimas Dievui ir Tėvynei

NAUJIENOS


Iš Birštono muziejaus fondų (V)
Kunigas Boleslovas Ligeika –
gyvenimas Dievui ir Tėvynei

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupo žodis –
sveikinimas vyskupijos
tikintiesiems Velykų proga

NAUJIENOS


Nejaugi liksiu užribyje?


Kuomet popiežius Benediktas XVI
paskelbė Tikėjimo metus,
daugelis galvojo, kas čia naujo,
juk apie tikėjimą ir taip kasdien
kalbama bažnyčiose. Tačiau įvyko.
Šalia įvairių įvykusių ir dar įvyksiančių
renginių, kuriais esame raginami
pagilinti ar atnaujinti tikėjimą, šiais –
Tikėjimo metais – atsistatydino
popiežius Benediktas XVI,
įvyko konklava ir jau turime naują
šv. Tėvą – popiežių Pranciškų.
Tokį paprastą, kuklų ir žmonišką...
Telaimina Viešpats šv. Petro įpėdinį.

NAUJIENOS


Palankus metas

NAUJIENOS


Iš Birštono muziejaus fondų (III)
Kunigas Boleslovas Ligeika (1908-1971) –
gyvenimas Dievui ir Tėvynei

NAUJIENOS


10 patarimų, kaip geriau
išgyventi tikėjimo metus

NAUJIENOS


Šv. Agota, mergelė kankinė

Tikėjimo metais esame raginami
geriau pažinti šventuosius,
kaip tikėjimo pavyzdžius bei
melstis jų užtarimo. Pristatome šventąją,
kurios duonos daug kas namuose
turi, bet mažai žino jos biografijos.

NAUJIENOS


Vasario 16-osios
minėjimas Jiezne

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Genovaitė Cibulskienė,
82 m. iš Jiezno,
Napoleonas Gradauskas,
86 m. iš Jiezno,
Elena Palionytė,
83 m. iš Sobuvos k.,
Donė Revinskienė,
62 m. iš Jiezno,
Stanislava Dalė Matulevičienė,
75 m. iš Vežionių k.,
Anelė Dirvanauskienė,
87 m. iš Kauno,
Albinas Buimila,
51 m. iš Kauno,
Ona Dzialtuvienė,
63 m. iš Kauno,
Antanina Marcinkienė,
89 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia,
Viešpatie!

NAUJIENOS


2012 m. Pastoracinė, ūkinė
ir finansinė ataskaita

NAUJIENOS


MŪSŲ MIRUSIEJI

Marija Kandrotienė,
91 m. iš Jiezno,

Tomukas Sancher Skurdenis,
naujagimis iš Belgijos,

Jadvyga Veronika Valatkienė,
74 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia,
Viešpatie!

SKELBIMAI


Atraskime Kristui vietos

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupo žodis –
sveikinimas vyskupijos tikintiesiems
ir kunigams šv. Kalėdų proga

NAUJIENOS


Jiezno krašto viltys
ir godos 1863-aisiais

NAUJIENOS


Adventinė popietė gimnazijoje

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji
Ona Zuzevičienė, 83 m. iš Sundakų k.,
Romas Marcinkevičius, 50 m. iš Kašonių k.,
Danguolė Abeciūnienė, 54 m. iš Kašonių k.,
Antanina Kerdokienė, 82 m. iš Jiezno.
Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Kunigo šventimai
Kaišiadorių vyskupijoje

NAUJIENOS


Pradžiuginkime
skurstančias šeimas

PARAPIJOJE


Kasmetinis vyskupijos
Gyvojo Rožinio narių susitikimas

PARAPIJOJE


Be maldos nėra tikėjimo

TIKĖJIMO METAI


Pamąstymai apie
garbinimą ir pagarbą (I)

ISTORIJA


Šventasis Rapolas Kalinauskas
O.C.D. (1835–1907)

NAUJIENOS


Kauno arkivyskupijai paskirtas
naujas vyskupas augziliaras

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


* Priėmė Krikštą *

Vytis Markas Meister.

Kristau, nušviesk Jo gyvenimą!


* Mūsų mirusieji *

Jurgis Raškevičius, 74 m. iš Jiezno,
Juozas Vytautas Karalius, 76 m. iš Jiezno,
Julijonė Klinavičienė, 64 m. iš Kadikų k.,
Ona Bartkienė, 85 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Pamąstymai
prieš Vėlines

NAUJIENOS


Kviečiame lankytis naujoje
Tikėjimo metų svetainėje

NAUJIENOS


Lietuvos vyskupų ganytojiškasis
laiškas pradedant tikėjimo metus

PARAPIJOS ISTORIJA


Jiezno Romos Katalikų
bažnyčios metrikos:
praeitis ir dabartis

SVEIKINAME


...netenkam, rodos, tik vienos dienos,
o metai metams tiesia ranką...

Sveikiname
BIRUTĘ BERŽINSKAITĘ
su 85-uoju gimtadieniu.
Meldžiame sveikatos
ir Dievo palaimos.

SVEIKINAME


Gyvenime - laimės,
širdyje - juoko,
lūpose – maldos ir šypsenos.

Pastoracinės tarybos narį
ALBINĄ ASTROVĄ,
atšventusį 55-ąjį gimtadienį,
sveikina pastoracinė taryba.

NAUJIENOS


Paskutinieji šių metų
atlaidai Jiezne

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė Krikštą
Dovydas Mykolas Šimkus,
Augustas Gabrielius Šimkus,
Erlandas Gabrielius Žeimys,
Emilija Žeimytė.
Kristau, nušviesk Jų gyvenimą!

Mūsų mirusieji
Vidas Degutis, 78 m. iš Nibrių k.,
Antanina Juškevičienė, 81 m. iš Vilniaus,
Genė Naginienė, 77 m. iš Dukurnonių k.,
Antanina Joneliūnaitė, 81 m. iš Kisieliškių k.
Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Saugokime vieni kitus kelyje

SKELBIMAI


Daug lengviau Dievą
prisiminti bėdoje?Rugsėjo 29-30 d. Jiezne

ŠV. ARKANGELO
MYKOLO ATLAIDAI

PADĖKOS DIENA

KELIAUTOJŲ
IR VAIRUOTOJŲ DIENA

SKELBIMAI


Dėl Pirmosios Komunijos
ir Sutvirtinimo sakramento


Pirmajai Komunijai vaikus
iki spalio 7 d. registruoja tėvai.
Vaikai turi mokytis bent trečioje
klasėje ir lankyti tikybos pamokas.

Sutvirtinimo sakramentui
iki spalio 7 d. registruojasi
bent 12 metų jaunuoliai,
lankantys tikybos pamokas.

klebonas

NAUJIENOS


Jiezno krašto dokumentai
Birštono muziejuje II

NAUJIENOS


Malda
prie Pivašiūnų
Dievo Motinos
paveikslo

NAUJIENOS


Šv. Roko atlaidų atgarsiai

NAUJIENOS


Aš jus draugais vadinu

Brangūs Jėzaus draugai,
šiandien Jus kviečiame
pradėti kelionę į Lietuvos
Jaunimo Dienas 2013.
Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus,
nes šio artėjančio susitikimo tema
ir bus Jėzaus žodžiai
„Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Susituokė
Vaidas Tamošiūnas su Dalia Narkevičiūte,
Jonas Žigas su Neringa Gančieriūte,
Ignas Nedzinskas su Audra Masiulyte.
Viešpatie, stiprink Jų tarpusavio meilę!

Priėmė Krikštą
Gabija Paulina Bisikirskaitė,
Dovydas Vasiliauskas,
Kornelija Daugininkaitė,
Miglė Joana Aksomaitytė.
Kristau, nušviesk Jų gyvenimą!

Mūsų mirusieji
Bronislava Ivanauskienė, 78 m. iš Jiezno m.
Amžinoji šviesa Jai tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Jiezno krašto dokumentai
Birštono muziejuje

NAUJIENOS


Jiezno gimnazija išlydėjo
64-ąją abiturientų laidą

NAUJIENOS


Kelionė į Marijampolę

NAUJIENOS


Piligrimų aplankyti ir praturtinti

NAUJIENOS
Nuoširdžiai sveikiname
VYTAUTĄ KAZLAUSKĄ,
atšventusį savo 75-ąjį
gimtadienį.

Dėkojame Jam už ilgametę
zakristijono tarnystę bei
veiklą Pastoracinėje taryboje.
Meldžiame gerąjį Dievą
sveikatos bei palaimos.


Parapijiečių vardu,
Pastoracinė
taryba

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė Krikštą
Pijus Kuprys,
Sofija Marija Snarskytė,
Vainius Tomas Rešetnikovas,
Matas Jonas Mažulis,
Rustė Izabelė Pilikauskaitė,
Gerda Monika Žigaitė,
Sandra Ona Šipkauskaitė,
Ieva Gitelis,
Patricija Kazlaitė,
Ema Celešiūtė,
Gediminas Pranciškus Lukoševičius,
Matas Žėkas,
Gerda Aurėja Švedaitė.

Kristau, nušviesk Jų gyvenimą!Susituokė
Mindaugas Andrulevičius su Rosita Bliujūte,
Gintautas Šaulinskas su Rima Severkaite,
Andrius Maciulevičius su Renata Kučinskaite.

Viešpatie, stiprink Jų tarpusavio meilę!Mūsų mirusieji
Bronius Jurkonis, 78 m. iš Sobuvos k.,
Juozas Kizelis, 73 m. iš Kauno,
Aldona Melinskienė, 79 m. iš Klaipėdos,
Pranas Vinskas, 73 m. iš Slabados k.,
Angelė Adelė Čejauskienė, 82 m. iš Jiezno,
Nijolė Vitkauskienė, 59 m. iš Jiezno,
Vytautas Klebauskas, 82 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Sudrebino bažnyčią

Birželio 16 d. Jiezno parapijos
bažnyčioje, minint prelato
Jono Maironio 150 gimimo metines,
nuskambėjo Kauno Valstybinio choro
XVII Pažaislio muzikos festivalis...

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė Krikštą
Kotryna Šipkauskaitė,
Mantas Jonas Šipkauskas,
Skirmantė Beatryčė Žiūkaitė.

Tenušviečia Jūsų gyvenimą Kristus


Susituokė
Kęstutis Bisikirskas su Jurgita Gudonyte.

Viešpatie, stiprink Jų tarpusavio meilę!


Mūsų mirusieji
Domicelė Kandrotienė, 77 m. iš Būdos k.

Amžinoji šviesa Jai tešviečia, Viešpatie!

Naujienos


Svečiuose Karaliaučiuje

Naujienos


Pirmosios Komunijos šventė

Naujienos


Ar turėsime
bendruomenės namus?

NAUJIENOS


Tėvo dienai

NAUJIENOS


Kunigo Petro Bačinsko
(1912-1993) ganytojiška veikla
krašte ir užsienyje II

NAUJIENOS


Viktorina „Pašaukti šventumui“

NAUJIENOS


SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Priėmė Krikštą

Jokūbas Dekaminavičius,
Paulius Andruliavičius,
Justina Elena Kilintaitė,
Nojus Linkevičius,
Žydrūnė Marija Siurbytė,
Monika Ieva Siurbytė,
Lia Simanavičius.

Tenušviečia Jūsų gyvenimą Kristus


Susituokė

Vytautas Dargis su Irma Jočionyte.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria


Mūsų mirusieji

Marijona Černevičienė, 83 m. iš Nibrių k.,
Albertas Babilius, 66 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

SKELBIMAI


Birželio 24 d.

švęsime

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO
GIMIMO ATLAIDUS.

12 val. Šv. Mišioms vadovaus
kun. Aurymas Tarasevičius,
pamokslaus diak. Tadas Piktelis.klebonas

SKELBIMAI


Leidinėlis MAGNIFICAT

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupo
ingresas į katedrą

NAUJIENOS


Kas nori man tarnauti, tegul
seka manimi, – sako Viešpats, –
kur aš esu, ten bus ir mano tarnas

NAUJIENOS


Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje
žodis vysk. dr. Jono IVANAUSKO
ingreso į Kaišiadorių vyskupiją proga

NAUJIENOS


Kraštas ir Kašonys –
laisvės kelyje(II)

NAUJIENOS


Malda kovo 11-osios proga

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Angelė Mazuronienė,
87 m. iš Jiezno,

Anelė Žurauskienė,
83 m. iš Jiezno kol. k.,

Antanas Zuzevičius,
88 m. iš Sundakų k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia,
Viešpatie!

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupas JONAS IVANAUSKAS


Kovo 25 d.
Kaišiadorių
katedroje
įvyko popiežiaus
Benedikto XVI
naujai paskirto
Kaišiadorių
vyskupo
Jono Ivanausko
ingresas.


Sveikiname
Ganytoją,
meldžiame
Aukščiausiojo
palaimos,
Pivašiūnų
Dievo Motinos
užtarimo
ir Kaišiadorių
vyskupijos
globėjo šv. Juozapo globos.

NAUJIENOS


Tesubrandina tikėjimo
ir meilės vaisius


Pelenų Trečiadieniu įžengėme
į gavėnią arba didįjį krikščionių
pasninką. Jis tęsiasi 7 savaites –
iki pat Velykų.

NAUJIENOS


Vyskupo Juozapo Matulaičio
žodis Kaišiadorių vyskupijos
tikintiesiems

NAUJIENOS


Kraštas ir Kašonys –
laisvės kelyje(I)

NAUJIENOS


Malda su Palaimintuoju
Jurgiu Matulaičiu

NAUJIENOS


Paminėta Vasario 16-oji

Vasario 16 d., kaip ir kiekvienais metais,
Jiezno parapijos bažnyčioje buvo aukojamos
šv. Mišios už Lietuvą bei jos sūnus ir dukteris.

NAUJIENOS


Mieli parapijiečiai

NAUJIENOS


Paremkite parapijos
bendruomenės namų
statybą

NAUJIENOS


Jiezno parapijai reikia
bendruomenės namų

NAUJIENOS


Jiezno karaliai tebekeliauja

NAUJIENOS


Laisvės gynėjų
dienos minėjimas

NAUJIENOS


Kašonys istorijos
labirintuose (VI)

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Mūsų mirusieji

Anelė Bazevičienė, 88 m. iš Strazdiškių k.,
Juozapas Vytautas Celiešius, 75 m. iš Pelekonių k.,
Jonas Liuiza, 55 m. iš Miroslavo sen.,
Danutė Sodaitienė, 76 m. iš Jiezno.
Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Kašonys istorijos labirintuose (V)

NAUJIENOS


Popiežius Benediktas XVI
suteikė monsinjorų titulą

SKELBIMAI


Šv. Mišios Advento sekmadienis 9 ir 12 val.


I Advento sekmadienį šventinami kalėdaičiai.
Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną
bažnyčioje prieš ar po šv. Mišių.


Prasidėjus Adventui pradėsiu lankyti parapijiečius.
Šią žiemą lankysiu Jiezno mieste ir
Jiezno kol. kaime gyvenančius.


Gruodžio 17 d. 12 val. Jiezno parapijos
bažnyčioje švęsime Susitaikinimo pamaldas.


klebonas

NAUJIENOS


Kašonys istorijos
labirintuose (IV)

NAUJIENOS


ŠVENTIEJI GLOBĖJAI

NAUJIENOS


Kašonys
istorijos labirintuose (III)

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


Sakramentinis gyvenimas

NAUJIENOS


IN MEMORIAM
ANATOLIJUI BERNATAVIČIUI

1938 11 02 – 2011 09 21

NAUJIENOS


Skaudi netektis

Spalio 17 d. vakare
tragiškame eismo įvykyje
žuvo mūsų kraštietis
Seimo narys Juozas Palionis.

NAUJIENOS


Praūžė didžiausi Jiezno
parapijos šv. Roko atlaidai

NAUJIENOS


Kašonys
istorijos labirintuose (II)

NAUJIENOS


Susirinkime drauge

NAUJIENOS


Jiezno bažnyčia –
viena gražiausių

NAUJIENOS


Jiezniečio
garbės reikalas

NAUJIENOS


Kašonys istorijos labirintuose

NAUJIENOS


Jiezniečių piligriminė
kelionė į Vilnių

NAUJIENOS


Vaikų vasaros stovykla
„Gailestingasis“

NAUJIENOS


Su galinga
Rožančiaus malda

NAUJIENOS


Parapijos pastoracinė taryba
bei vargonininkė Roma Ruočkienė
su choristais nuoširdžiai sveikina

NAUJIENOS


Sutvirtinti Dvasia

NAUJIENOS


Tikėkimės,
ne paskutinį kartą

NAUJIENOS


Lietuvos okupacijos
70-mečiui, Gedulo ir Vilties
dienai atminti

NAUJIENOS


Prisimintas
kun. Pranas Bieliauskas

NAUJIENOS


Jieznas nuo kalvinizmo
iki katalikų parapijos įsteigimo (II)

NAUJIENOS


Jieznas nuo kalvinizmo
iki katalikų parapijos
įsteigimo (I)

NAUJIENOS


Graži šventė
mūsų parapijojeAntrąją Velykų dieną
(balandžio 25-ąją) šventiškai
ir džiugiai nusiteikę
Jiezno parapijos žmonės
rinkosi į Padėkos šv. Mišias...

NAUJIENOS


Prisimintas žemietis
kun. Jonas DaunorasGegužės 15 d. Jiezno parapijos
bažnyčioje buvo paminėtos
kun. Jono Daunoro
100-sios gimimo metinės.

SKELBIMAI


Nuoširdžiai sveikiname...

NAUJIENOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUJIENOS


KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS –
SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS
TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė!“

NAUJIENOS


A. A. KUNIGAS
PETRAS KAVALIAUSKAS
(1959-1987-2011)

NAUJIENOS


Nelikime abejingi

NAUJIENOS


T. Serafinskio Kryžiaus
kelio stočių ikonografija

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupo
J. Matulaičio
75 metų sukaktis

NAUJIENOS


Jiezno parapija
Rusijos
dvigalvio erelio
nasruose
1803–1825 m.

NAUJIENOS


Kovo 11 d. melstasi
už tėvynę ir jos žmones

NAUJIENOS


Jaučiamės
bendruomenės
nariai

NAUJIENOS


Jiezno parapija
Rusijos dvigalvio erelio
nasruose 1794-1803 m.

NAUJIENOS


Lietuva brangi,
mano Tėvyne

NAUJIENOS


Benediktinė
Marija Vadeikytė
UAB „Init“
(vad. Paulius Živatkauskas)
lėšomis išleido
kun. Broniaus Bulikos knygos
„Dievo karalystės žemė“
III dalį, kurią galite įsigyti
Jiezno parapijos
bažnyčios zakristijoje.

NAUJIENOS


Mindaugas Grenda
įšventintas diakonu
Kaišiadorių vyskupijai

NAUJIENOS


Krašto žmonės
Dievo tarnystėje


Kunigas Jonas Daunoras –
trumpa, bet skambi
gyvenimo daina (1911-1950)

NAUJIENOS


Baltas vakaras

Vėlų gruodžio
septynioliktosios vakarą
Jiezno gimnazijos
aktų salė priminė
žiemos pasakų erdvę...

NAUJIENOS


Ačiū, Vytautai!

Šių metų sausio 2 d. Jiezno
Trys karaliai su palyda
jau 22-ąjį kartą atvyko į
parapijos bažnyčią pagarbinti
žmogumi gimusį Dievo Sūnų –
žmonijos Atpirkėją.

NAUJIENOS


Svečiuose
Dauspudoje


Jieznas žinomas
kaip buvusi bajorų
Pacų grafystė.

NAUJIENOS


Saugokime
vieni kitus kelyje


Gruodžio 3 d.
Jiezno gimnazijoje įvyko
renginys
„Saugokime
vieni kitus kelyje“.

NAUJIENOS


Išvyka į Kaišiadoris

Gruodžio 4 d. Kaišiadoryse
įvyko Kaišiadorių vyskupijos
Gyvojo Rožinio
draugijos susirinkimas.

NAUJIENOS


Adventinė popietė
gimnazijoje


Artėjant Kalėdoms,
kaip ir kiekvienais metais,
Jiezno gimnazijos tikybos mokytoja
Irena Skulsčienė sukvietė
pradinių klasių mokinius su savo
auklėtojomis į adventinę popietę.

NAUJIENOS


Vertinga nuotrauka

NAUJIENOS


Be Jiezno,
bet su Jieznu - širdy

NAUJIENOS


Jiezno savivaldai –
90 metų

NAUJIENOS


Jiezniečiai Rožinio parke

NAUJIENOS


Tęskime savo tikėjimo
kelionę pagal
Katekizmą ir Šv. Raštą

NAUJIENOS


Nuoširdžiai sveikiname
choristę Akvilę Ruočkutę

NAUJIENOS


Etnografinė popietė
pradinukams

NAUJIENOS


Pamąstymai
apie toleranciją

NAUJIENOSTolerancijos diena
Jiezno gimnazijoje

NAUJIENOS


Jiezno grafas
Liudvikas Mykolas Pacas:
šlovingi istorijos puslapiai
Lietuvoje ir Lenkijoje

NAUJIENOS


Jiezno parapija
1776–1784 metų
aprašymuose

NAUJIENOS


Mergelės Marijos Rožinis

Spalio mėnesį
Rožinio pamaldos bažnyčioje:

sekmadieniais 9.30 ir 11.30 val.
šiokiadieniais 18 val.
šeštadieniais 9.30 val.

NAUJIENOS


Šv. arkangelo Mykolo
atlaidų atgarsiai


Kiekvienais metais
paskutinį rugsėjo sekmadienį
švenčiami Šv. arkang. Mykolo
tituliniai atlaidai bei padėkos diena.
Šiais metais atlaidai buvo
praturtinti renginiu
„Saugokime vieni kitus kelyje“.

NAUJIENOS


Krepšinio
Šv. arkang. Mykolo
taurės turnyras


Keletą metų
Šv. arkang. Mykolo atlaidų
išvakarėse vyksta krepšinio
"3 prieš 3"
Šv. arkang. Mykolo taurės
turnyras. Jis vyko ir šiais metais.

NAUJIENOS


Europos paveldo
dienos Jiezne


Rugsėjo 24 d.
Jiezno parapijos bažnyčioje
vyko vienas iš
„Europos paveldo dienos 2010“
ciklų: „Šeima ir kultūros paveldas“.

NAUJIENOS


Šiluvos šventėje –
tūkstančiai piligrimų


Rugsėjo 8-15 dienomis,
Padėkos už laisvę metais,
Šiluvoje buvo švenčiama
Dievo Motinos Gimimo šventė.
Kiekvieną dieną melstasi
už skirtingas žmonių grupes
bei skirtingus poreikius.

NAUJIENOS


Saugokime
vieni kitus kelyje


Šiandien neįsivaizduojame
savęs be transporto priemonės.
Ji teikia mums daug privalumų.
Automobiliais galime greitai judėti
iš vienos vietos į kitą, norėdami
pasiekti darbo ir studijų vietą,
surengti savaitgalio iškylą,
vykti atostogų, susitikti
su draugais ir giminėmis...

NAUJIENOS


Lietuvos kariuomenė
turi naują ordinarą


Šių metų liepos 2 dieną
popiežius Benediktas XVI
priėmęs Šiaulių vyskupo
E.Bartulio atsistatydinimą
iš Lietuvos kariuomenės
ordinaro pareigų,
nauju kariuomenės ordinaru
paskyrė Lietuvos vyskupų
konferencijos generalinį
sekretorių monsinjorą
Gintarą Grušą.

NAUJIENOS


Mokslo metų
pradžia Jiezne


Rugsėjo 1 d.
Jiezno gimnazija
sukvietė visus į šventę.

NAUJIENOS


Kaišiadorių vyskupijoje
kunigo šventimai


2010 m. rugpjūčio 28 d.
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo
katedroje Kaišiadorių vyskupas
J. Matulaitis įšventino kunigu
Kaišiadorių vyskupijos diakoną
Lauryną Visocką.

NAUJIENOS


Jiezno bažnyčia turi
naują Krikšto Šaltinį


Liepos 18 d. 12 val. šv. Mišiose
klebonas kun. Rolandas Bičkauskas
palaimino Vytauto Guso sukurtą
ir pagamintą Krikštyklą.

NAUJIENOS


Jiezno gimnazijoje
įteikti brandos atestataiLiepos 16 d. Jiezno gimnazijos
abiturientams buvo įteikti
Brandos atestatai
(auklėtoja Zita Zencevičienė).

NAUJIENOS


Ganytojo apsilankymas

Birželio 24 d. 12 val.
švenčiant šv. Jono Krikštytojo
gimimo atlaidus, Kaišiadorių vyskupas
Juozapas Matulaitis 19 jaunuolių
suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

NAUJIENOS


Pradėti Labanoro parapijos
bažnyčios atstatymo darbai


Liepos 8 d. švenčiant kasmėnesinius
Labanorinės atlaidus, buvo palaiminti
bažnyčios atstatymo projektavimo
dokumentai.
Šia proga kalbinu Labanoro parapijos
kleboną kun. Jurgį Kazlauską.

NAUJIENOS


20 Eucharistinio
Jėzaus bičiulių


Birželio 6 d. Jiezno parapijos
bažnyčioje, švenčiant
Švč. Kristaus ir Kūno iškilmę
bei Tėvo dieną, 20 vaikų
priėmė Pirmąją Komuniją.

NAUJIENOS


Jiezno jomarkui – 300

Birželio 5 d. jiezniečiai paminėjo
turgaus 300 metų sukaktį.

NAUJIENOS


Gimnazisto diena Jiezne

NAUJIENOS


Naujas Jiezno
gimnazijos prezidentas

NAUJIENOS


„Akordeonas kelyje
nuo klasikos iki džiazo“

MIELOS MAMOS


Mielos mamos,
būkite palaimintos Priskėlusio ramybe,
būkite pradžiugintos savo vaikų artumu,
būkite panašios į visų mūsų Motiną, Švč. M. Mariją,
pasitikėjimu, nuolankumu ir meile.


Gegužės 2 d. 10 val.
Melsimės už Jus,
mielos mamos,
pamaldose dalyvaujančias laiminsiu.

Gegužės 3 d. 19 val.
maldose prisiminsime mirusias motinas.

klebonas

MOTINAI


Tik priimtas Žodis duoda galią –
tik priimtas Žodis tampa kūnu.
Kaip negyva šakelė nesužaliuos pavasarį,
neuždegta žvakė nešvies tamsoje,
taip nepriimtas Žodis netaps gyvybe.
...

NAUJIENOS


Atvelykio šventė

NAUJIENOS


Jiezne atgaivintas
mėgėjų teatras

NAUJIENOS


Jiezno gimnazijoje dar vienas
direktoriaus pavaduotojas

NAUJIENOS


Moksleivių teatrų festivalis
„ABRAKADABRA-2010“

SVEIKINIMAS


Velykų dieną puoselėkim
širdyje džiaugsmą

NAUJIENOS


Gavėnia –
dvasinio praturtėjimo metas

NAUJIENOS


Dviguba šventė

NAUJIENOS


Rašytinis paminklas
Vėžionims – Dzindzakės kraštui

NAUJIENOS


Maloni staigmena

NAUJIENOS


Jiezno parapijos laikraštis
švenčia dešimtmetį

NAUJIENOS


Jiezno Karaliai
Karališkoje rezidencijoje

NAUJIENOS


Laisvę reikia saugoti

NAUJIENOS


Sudegė Labanoro parapijos bažnyčia